Bildbeskrivning saknas
Jonas Helmersson / Försvarsmakten
  • Om oss
  • Kontakt

det här är frivilligförsvaret

De frivilliga försvars-organisationerna är ideella föreningar med särskilda uppdrag inom krisberedskap och totalförsvar.

Idag har vi runt 350 000 personer engagerade på olika sätt i de 18 organisationerna som bedriver verksamhet över hela landet.

Vi har olika kompetenser och inriktning men det vi alla har gemensamt är ett engagemang för att stärka samhällets säkerhet och försvar.

Bildbeskrivning saknas
[FAK]

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK) är en rikstäckande organisation med uppgift att utbilda förare för att säkerställa tung trafiœk i krissituationer. Även bandvagns-, snöskoter-, fyrhjulings-, drivmedels-, ADR- och motorsågsutbildning genomförs.

Bildbeskrivning saknas
(FFK)

Frivilliga Flygkåren

Frivilliga Flygkåren (FFK) är Sveriges största flygande resurs när samhället ställs inför prövningar. Vi erbjuder flygintresserade personer att utveckla sitt flygande för att utföra uppgifter åt både Försvarsmakten och civila myndigheter.

Bildbeskrivning saknas
(FMCK)

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund

Frivilliga Motorcykelkårernas (FMCK) huvudsakliga uppgift är att utbilda och krigsplacera mc-ordonnanser till totalförsvaret. Men även att bistå samhället vid oväntade påfrestningar. Det gemensamma i FMCK är vårt motorintresse och att möta nya utmaningar.

Bildbeskrivning saknas
(FRO)

Frivilliga Radioorganisationen

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) rekryterar och utbildar sambandsoperatörer till både Försvarsmakten och samhällets krisberedskap. De placeras sedan i staber och på ledningsplatser. Både kvinnor och män är välkomna. Ungdomar får tekniska kunskaper inom sambandsområdet.

Bildbeskrivning saknas
(FVRF)

Flygvapenfrivilligas Riksförbund

Flygvapenfrivilliga (FVRF) utbildar –spaningssoldater till hemvärnsunderrättelsekompanierna och frivilligpersonal till Flygvapnets krigsflygbaser. FVRF har uppdrag att grundutbilda alla instruktörer ur de frivilliga försvarsorganisationerna. Detta innefattar allt från grundutbildning till handledare och kurschefsutbildning.

Bildbeskrivning saknas
(FPF)

Försvarets Personaltjänstförbund

Försvarets Personaltjänstförbund (FPF) har uppdrag att rekrytera och utbilda för Hemvärnet och Försvarsmakten i befattningar som bland annat personalbefäl och personalvårdsbefäl.

Bildbeskrivning saknas
(IIR)

Insatsingenjörernas Riksförbund

Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR) organiserar ingenjörer som är verksamma inom byggbranschens alla områden. Organisationer eller myndigheter kan vända sig till IIR för att nå engagerad personal med rätt kompetens, oavsett om det gäller militär eller civil verksamhet eller nationella/internationella uppdrag.

Bildbeskrivning saknas
(SVK RF)

Sjövärnskårernas Riksförbund

Sjövärnskåren (SVK RF) – för oss som älskar havet och vill göra en insats! Sjövärnskårens fartyg och besättningar förstärker samhället vid kriser och incidenter. Sjövärnskåren utbildar varje sommar cirka 500 ungdomar i åldersskiktet 15–19 år vid våra 4 sommarskolor som finns utspridda längs vår kust.

Bildbeskrivning saknas
(SBS)

Svenska Blå Stjärnan

Svenska Blå Stjärnan utbildar inom lantbrukets djur (nötkreatur, gris, får och fjäderfä) i bland annat djurskötsel, hantering, smittskydd och vaccinering. Det finns också utbildningar om honungsbin och traktor/mekanik. SBS har uppdrag främst åt Jordbruksverket och länsstyrelser.

Bildbeskrivning saknas
(SBK)

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben (SBK) utbildar medlemmar och deras hundar till räddningshundar, sjöräddningshundar och patrullhundar på uppdrag av både civila myndigheter och Försvarsmakten. Vi har även en stor ungdomsverksamhet samt informerar om totalförsvar och krisberedskap.

Bildbeskrivning saknas
(SFF)

Svenska Fallskärmsförbundet

Svenska Fallskärmsförbundet (SFF) är en idrottsorganisation inom Riksidrottsförbundet som arbetar med anslutna klubbar för att stärka individens förmåga såväl inom som utanför sporten. Förbundet utbildar fallskärmshoppare och instruktörer. SFF stöder Försvarsmakten vid behov med utbildning av fallskärmsinstruktörer, upprätthållande av kompetens och vidareutbildning i frifallshoppning.

Bildbeskrivning saknas
[FÖRSVARSUTBILDARNA]

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Försvarsutbildarna utbildar för din och samhällets säkerhet. Rekryterar och utbildar bland annat inom hemberedskap, sjukvård, CBRN, skogsbrandsbekämpning, skyddsvakter och andra specialområden till myndigheter och Försvarsmakten för uppdrag i fred, kris och krig.

Bildbeskrivning saknas
(SLK)

Svenska Lottakåren

Svenska Lottakåren (SLK) engagerar kvinnor som vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle i vardag, kris och krig. Som medlem stärker du dig själv, samhället och andra. Vi utbildar i ledarskap samt stabsassistenter till civila myndigheter samt stabsassistenter, underrättelseassistenter och fältkockar till Försvarsmakten.

Bildbeskrivning saknas
(SPSF)

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) utbildar  pistolskytteinstruktörer samt personal för ammunitions- och drivmedelsgrupper för Försvarsmaktens behov. Förbundet har också en stor utbildnings-, tränings- och tävlingsverksamhet. Förbundet arbetar också med säker vapenhantering.

Bildbeskrivning saknas
(SRK)

Svenska Röda Korset

Röda Korsets frivilliga är beredda att agera i lokala kriser eller vid större händelser. På samhällets uppdrag ger vi krisstöd på flygplatser och färjeterminaler och samordnar spontanfrivilliga. Vi utbildar första hjälpare, krisstödjare, insatsledare, volontärsamordnare och folkrättskommunikatörer – kunskaper som du har nytta av, varje dag.

Bildbeskrivning saknas
(SVSF)

Svenska Skyttesportförbundet

Att vara av Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) utbildad AK4-instruktör syftar till att ge dig som person förmåga att utveckla ditt eget skytte, samtidigt som du får tillfredsställelsen att lära ut dina kunskaper till andra människor.

Bildbeskrivning saknas
(BILKÅREN)

Sveriges Bilkårers Riksförbund

Bilkåren utbildar fordonsförare till exempel bandvagn, terrängbil, lastbil och buss samt logistiker, ledningspersonal och elverksoperatörer. Bilkåren har uppdrag både för civila myndigheter och Försvarsmakten. Vi arbetar också med trafiksäkerhet och totalförsvarsinformation.

Bildbeskrivning saknas
(SCF)

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Civilförsvarsförbund, SCF, arbetar för ett säkrare samhälle både till vardags och i kris. Vi utbildar om hot och risker i samhället och hur man kan bli säkrare och tryggare som medborgare. SCF utbildar och kvalitetssäkrar också medlemmar från alla frivilliga försvarsorganisationer som ingår i kommunernas Frivilliga Resursgruppen, FRG.