Bildbeskrivning saknas
Emy Åklundh/Försvarsmakten
  • Civil
  • Krisberedskapssystemet

vad innebär en kris?

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. Vardagligt kanske vi använder uttrycket när privatlivet trasslat till sig eller när barnen har influensa. Men i arbetet med krisberedskap avses händelser som drabbar stora delar av samhället.

En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Svensk krishantering bygger på samverkan. Och det gäller samverkan mellan olika myndigheter och kommuner likaväl som samverkan mellan företag och frivilligorganisationer. Och inte minst samverkan mellan människor. Eftersom ingen ensam kan avvärja eller hantera en kris.

Frivilliga försvarsorganisationer utgör en viktig resurs för krisberedskapen på alla nivåer. På kommunal nivå så finns Frivilliga Resursgrupper vars uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter.

På länsnivå finns olika frivilliga förstärkningsresurser som på liknande sätt kan användes då de ordinarie resurserna inte räcker till. Hit hör förstärkningsresurser som är inriktade på olika uppgifter som bland andra transporter till lands och till havs, kommunikation, flygövervakning och samband.

På nationell nivå så hittar vi andra organisationer som stödjer med andra uppgifter som kommunikation och indikering och utbildning av farliga ämnen. Det är resurser som kan användas inom olika geografiska områden.

För den enskilde individen finns också möjlighet att genom frivilligorganisationer deltar i utbildning som syftar till att stärka den enskildes säkerhet så att denna kan ta hand om sig själv och därmed underlätta för andra vid en kris.

Frivilliga försvarsorganisationer utgör en viktig resurs såväl för totalförsvaret som för krisberedskapen.

Här kan du läsa mer om kriser och hur man kan förbereda sig, www.krisinformation.se