Bildbeskrivning saknas
Jonas Helmersson / Försvarsmakten
  • Om oss
  • Frivilligförsvaret

det här är frivillig­försvaret

De frivilliga försvarsorganisationerna är ideella föreningar med särskilda uppdrag inom krisberedskap och totalförsvar.

Idag har vi nästan 380 000 personer engagerade på olika sätt i de 18 organisationerna som bedriver verksamhet över hela landet.

Vi har olika kompetenser och inriktning men det vi alla har gemensamt är ett engagemang för att stärka samhällets säkerhet och försvar.

Bildbeskrivning saknas
[FAK]

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK) är en rikstäckande organisation med uppgift att utbilda förare för att säkerställa tung trafiœk i krissituationer. Även bandvagns-, snöskoter-, fyrhjulings-, drivmedels-, ADR- och motorsågsutbildning genomförs.

Bildbeskrivning saknas
(FFK)

Frivilliga Flygkåren

Frivilliga Flygkåren (FFK) är Sveriges största flygande resurs när samhället ställs inför prövningar. Vi erbjuder flygintresserade personer att utveckla sitt flygande för att utföra uppgifter åt både Försvarsmakten och civila myndigheter.

Bildbeskrivning saknas
(FMCK)

Frivilliga Motorcykelkåren

Frivilliga Motorcykelkårens (FMCK) huvudsakliga uppgift är att utbilda och krigsplacera mc-ordonnanser till totalförsvaret. Men även att bistå samhället vid oväntade påfrestningar. Det gemensamma i FMCK är vårt motorintresse och att möta nya utmaningar.

Bildbeskrivning saknas
(FRO)

Frivilliga Radioorganisationen

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) rekryterar och utbildar sambandsoperatörer till både Försvarsmakten och samhällets krisberedskap. De placeras sedan i staber och på ledningsplatser. Både kvinnor och män är välkomna. Ungdomar får tekniska kunskaper inom sambandsområdet.

Bildbeskrivning saknas
(FVRF)

Flygvapenfrivilligas Riksförbund

Flygvapenfrivilliga (FVRF) utbildar –spaningssoldater till hemvärnsunderrättelse­kompanierna och frivilligpersonal till Flygvapnets krigsflygbaser. FVRF har uppdrag att grundutbilda alla instruktörer ur de frivilliga försvarsorganisationerna. Detta innefattar allt från grundutbildning till handledare och kurschefsutbildning.

Bildbeskrivning saknas
(FPF)

Försvarets Personaltjänst­förbund

Försvarets Personaltjänstförbund (FPF) har uppdrag att rekrytera och utbilda för Hemvärnet och Försvarsmakten i befattningar som bland annat personalbefäl och personalvårdsbefäl.

Bildbeskrivning saknas
(IIR)

Insatsingenjörernas Riksförbund

Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR) organiserar ingenjörer som är verksamma inom byggbranschens alla områden. Organisationer eller myndigheter kan vända sig till IIR för att nå engagerad personal med rätt kompetens, oavsett om det gäller militär eller civil verksamhet eller nationella/internationella uppdrag.

Bildbeskrivning saknas
(SVK RF)

Sjövärnskårernas Riksförbund

Sjövärnskåren (SVK RF) – för oss som älskar havet och vill göra en insats! Sjövärnskårens fartyg och besättningar förstärker samhället vid kriser och incidenter. Sjövärnskåren utbildar varje sommar cirka 500 ungdomar i åldersskiktet 15–19 år vid våra 4 sommarskolor som finns utspridda längs vår kust.

Bildbeskrivning saknas
(SBS)

Svenska Blå Stjärnan

Svenska Blå Stjärnan utbildar inom lantbrukets djur (nötkreatur, gris, får och fjäderfä) i bland annat djurskötsel, hantering, smittskydd och vaccinering. Det finns också utbildningar om honungsbin och traktor/mekanik. SBS har uppdrag främst åt Jordbruksverket och länsstyrelser.

Bildbeskrivning saknas
(SBK)

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben (SBK) utbildar medlemmar och deras hundar till räddningshundar, sjöräddningshundar och patrullhundar på uppdrag av både civila myndigheter och Försvarsmakten. Vi har även en stor ungdomsverksamhet samt informerar om totalförsvar och krisberedskap.

Bildbeskrivning saknas
(SFF)

Svenska Fallskärmsförbundet

Svenska Fallskärmsförbundet (SFF) är en idrottsorganisation inom Riksidrottsförbundet som arbetar med anslutna klubbar för att stärka individens förmåga såväl inom som utanför sporten. Förbundet utbildar fallskärmshoppare och instruktörer. SFF stöder Försvarsmakten vid behov med utbildning av fallskärmsinstruktörer, upprätthållande av kompetens och vidareutbildning i frifallshoppning.

Bildbeskrivning saknas
[FÖRSVARSUTBILDARNA]

Svenska Försvarsutbildnings­förbundet

Försvarsutbildarna utbildar för din och samhällets säkerhet. Rekryterar och utbildar bland annat inom hemberedskap, sjukvård, CBRN, skogsbrandsbekämpning, skyddsvakter och andra specialområden till myndigheter och Försvarsmakten för uppdrag i fred, kris och krig.

Bildbeskrivning saknas
(SLK)

Svenska Lottakåren

Svenska Lottakåren (SLK) engagerar kvinnor som vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle i vardag, kris och krig. Som medlem stärker du dig själv, samhället och andra. Vi utbildar i ledarskap samt stabsassistenter till civila myndigheter samt stabsassistenter, underrättelseassistenter och fältkockar till Försvarsmakten.

Bildbeskrivning saknas
(SPSF)

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) utbildar  pistolskytteinstruktörer samt personal för ammunitions- och drivmedelsgrupper för Försvarsmaktens behov. Förbundet har också en stor utbildnings-, tränings- och tävlingsverksamhet. Förbundet arbetar också med säker vapenhantering.

Bildbeskrivning saknas
(SRK)

Svenska Röda Korset

Röda Korsets frivilliga är beredda att agera i lokala kriser eller vid större händelser. På samhällets uppdrag ger vi krisstöd på flygplatser och färjeterminaler och samordnar spontanfrivilliga. Vi utbildar första hjälpare, krisstödjare, insatsledare, volontärsamordnare och folkrättskommunikatörer – kunskaper som du har nytta av, varje dag.

Bildbeskrivning saknas
(SVSF)

Svenska Skyttesportförbundet

Att vara av Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) utbildad AK4-instruktör syftar till att ge dig som person förmåga att utveckla ditt eget skytte, samtidigt som du får tillfredsställelsen att lära ut dina kunskaper till andra människor.

Bildbeskrivning saknas
(BILKÅREN)

Sveriges Bilkårers Riksförbund

Bilkåren utbildar fordonsförare till exempel bandvagn, terrängbil, lastbil och buss samt logistiker, ledningspersonal och elverksoperatörer. Bilkåren har uppdrag både för civila myndigheter och Försvarsmakten. Vi arbetar också med trafiksäkerhet och totalförsvarsinformation.

Bildbeskrivning saknas
(SCF)

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Civilförsvarsförbund, SCF, arbetar för ett säkrare samhälle både till vardags och i kris. Vi utbildar om hot och risker i samhället och hur man kan bli säkrare och tryggare som medborgare. SCF utbildar och kvalitetssäkrar också medlemmar från alla frivilliga försvarsorganisationer som ingår i kommunernas Frivilliga Resursgruppen, FRG.

Vanliga frågor om frivilliga försvarsorganisationer

Vad är en frivillig försvarsorganisation?

Det finns 18 frivilliga försvarsorganisationer. De är ideella föreningar som regeringen genom en förordning har beslutat är särskilt viktiga för arbetet med krisberedskap och totalförsvar. Regeringen har beslutat vilka organisationer som är särskilt viktiga för dessa områden. Det regleras i en särskild förordning.

Frivilliga försvarsorganisationer har funnits i Sverige i mer än 100 år. Deras verksamhet utgår ifrån behoven hos myndigheter, kommuner och landsting vid kriser eller krig. Behoven kan omfatta kompetens inom kommunikation och informationshantering, första hjälpen och krisstöd, transporter, hantering av mat och dryck och mycket mer.

Ungefär 350 000 personer är medlemmar i någon frivillig försvarsorganisation. Medlemmarna finns över hela landet.

Vad gör frivilliga försvarsorganisationer?

De frivilliga försvarsorganisationerna har olika inriktningar. Men det finns några saker som de har gemensamt. Alla rekryterar och utbildar personer som vid samhällsstörningar och ytterst krig kan stötta myndigheter. Både kommuner, andra civila myndigheter och Försvarsmakten behöver frivilliga som är utbildade för särskilda uppgifter.

Organisationerna informerar också allmänheten om hur totalförsvaret fungerar och varför det är viktigt att hjälpas åt att skydda Sverige.

Vilken roll spelar frivilliga försvarsorganisationer i krisberedskapen och i totalförsvaret?

Vid svåra samhällsstörningar måste samhällets alla resurser användas. Totalförsvaret består av civilt försvar och militärt försvar. De frivilliga försvarsorganisationerna har uppgifter inom både det civila och det militära försvaret. De hjälper både civila myndigheter och Försvarsmakten i kris och krig. I det civila försvaret handlar det om att skydda befolkningen och se till att samhället fungerar så bra som möjligt.

Varför ska jag bli medlem?

Bli medlem i en frivillig försvarsorganisation för att du vill vara med och stötta samhället och dina medmänniskor vid kriser. Som medlem får du information och möjlighet att delta i aktiviteter och utbildningar. Precis som i andra organisationer väljer du själv hur aktiv du vill vara. En del blir medlemmar för gemenskapen och föreningslivet, för att lära sig mer om kriser och det svenska försvaret eller för att för att utveckla ett specialintresse. Andra väljer att skriva avtal eller teckna överenskommelse med en civil myndighet eller Försvarsmakten. Du blir då en del i myndighetens arbete inom krisberedskap och totalförsvar.

Hur blir jag medlem?

Kul att du vill göra en insats och bidra till ett säkrare samhälle! Kontakta den organisation som du är intresserad av.

Ett givande engagemang
Hos oss får du möjligheten att utvecklas på många plan

  • Lärande: Få kunskaper, färdigheter och personlig utveckling.
  • Handlingskraft: Stärk din förmåga att agera och gör en insats vid allvarliga händelser.
  • Ledarskap: Bidra genom att leda och organisera andra.
  • Gemenskap: Arbeta tillsammans med andra och bli en del av gemenskapen inom en viktig verksamhet.
  • Hjälpande: Hjälp andra, så stärker du också samhället. Bidra till lösningar vid allvarliga händelser.