• Om oss
  • Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté

Inriktning centrala FOS

Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté
Vårt uppdrag
Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté (FOS) är en ideell förening och har som ändamål att stimulera och utveckla samarbetet mellan FOS medlemsorganisationer och skapa förutsättningar för samordning mellan FOS medlemsorganisationer.
Centrala FOS verkar på nationell nivå. Vi verkar inte på regional och lokal nivå, men uppmuntrar till samverkan och samarbete på regional och lokal nivå.
Respektive frivillig försvarsorganisation ansvarar för kommunikationen till och från sina respektive lokala/regionala förbund/kårer/klubbar.

FOS – en samlande röst
Ett samlat FOS ger en starkare röst åt våra frågor och gör oss tydliga för politiker, myndigheter och andra beslutsfattare.
FOS agerar där det är lämpligt gemensamt vid exempelvis remisshantering och synliggörandet av de frivilliga försvarsorganisationerna.

FOS arbetssätt
Det löpande arbetet i FOS sköts av det av årsmötet valda presidiet.
FOS medlemsorganisationer bidrar efter kompetens, förmåga och resurser för genomförandet av beslutade aktiviteter och åtgärder, tex i tillfälligt sammansatta arbetsgrupper.
Organisationerna förväntas vara lojala mot fattade beslut om inte avvikande mening anmälts vid beslut.

FOS aktiviteter
FOS genomför årligen ett antal aktiviteter för att stärka vår gemensamma ställning. Det kan handla om att arrangera gemensamma möten, gemensamma budskap och aktiviteter vid tex mässor, medverkan i externa sammanhang eller gemensamma kommunikationsinsatser. FOS årsmöte fastställer årligen en verksamhetsplan.
Inom ramen för FOS-samarbetet finns den gemensamma plattformen frivilligforsvaret.se