Myndigheter och regioner som behöver stöd

Vid en situation med stort bortfall av personal inom samhällsviktig verksamhet kan utbildade frivilliga ha många av de kompetenser som efterfrågas och vara en viktig resurs. Våra insatser kan bidra till hanteringen av störningen och begränsa konsekvenserna av den.

Vilken utbildad frivilligkompetens finns?

Frivilliga förstärkningsresurser kan bidra när den egna verksamheten tillfälligt måste öka bemanningen eller uthålligheten bland personalen, utföra nya uppgifter eller möta nya krav vid hastigt uppkomna eller föränderliga situationer.

Vi frivilliga försvarsorganisationer bidrar med utbildad frivillig personalförstärkning till offentliga aktörer och vi har en särskild roll i samhällets beredskap. Våra kompetensområden finns i samhällsviktiga verksamheter inom bland annat transport och logistik, drivmedel, elförsörjning, tele- och radiokommunikation samt stabsstöd.

Här hittar du mer information om våra frivilliga förstärkningsresurser

Råd vid personalförstärkning med utbildade frivilliga

Se över och förbered befintliga avtal med frivilliga förstärkningsresurser som din organisation kan ha.

Saknar du avtal men har identifierat behov av frivilliga förstärkningsresurser kan du kontakta lämplig organisation via kontaktvägarna som anges i detta dokument.

MSB rekommenderar att utbildade frivilliga från i första hand frivilliga försvarsorganisationer anställs vid tjänstgöring.

Innan du kontaktar frivilliga försvarsorganisationerna bör du ha gjort följande:

Identifierat behoven för din verksamhet.

Formulerat behoven i termer av ”vilken/vilka kompetenser behöver jag?”, ”Hur länge?” och ”Hur många?”

Formulerat kraven på förstärkningspersonalen, t.ex. gällande hälsa/ålder och ev. krav på ex. säkerhetsprövning/placering i säkerhetsklass

Mer information hittar du på MSBs hemsida

Kontakt

Har ni behov av förstärkning eller har några frågor kan ni kontakta den aktuella frivilliga försvarsorganisationen eller MSB särskilda organisation på frivilliginsats@msb.se

Kontaktinformation till samtliga frivilliga försvarsorganisationer finns på https://frivilligforsvaret.se/om-oss/kontakt/